Personas datu apstrādes politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA LOKS, vienotās reģistrācijas Nr. 40103050832, juridiskā adrese Emiļa Melngaiļa ielā 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67812772, e-pasts: [email protected].

Zvanot pa tālruni 67812772, rakstot e-pastu uz [email protected] vai vēršoties SIA LOKS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu – (klientu, darbinieku tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod SIA LOKS jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA LOKS biroju, veikalu apmeklētājiem;
 • SIA LOKS īpašumā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašumu, kur tiek veikta videonovērošana demonstratīvos nolūkos bez datu arhivēšanas;
 • SIA LOKS uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

SIA LOKS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA LOKS mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes nolūki

SIA LOKS apstrādā personas datus preču pārdošanas pakalpojumu sniegšanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • preču piegādei (līguma saistību izpildei);
 • preču pārdošanas pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;

SIA LOKS apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA LOKS.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA LOKS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA LOKS saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no SIA LOKS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas SIA LOKS leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA LOKS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt preču pārdošanas pakalpojumus;
 • sniegt telpu un teritoriju uzturēšanas pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, mājaslapā;
 • analizēt SIA LOKS mājaslapu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu SIA LOKS mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no sadarbības līgumiem, kurus SIA LOKS sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī, lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

7. Personas datu apstrāde

SIA LOKS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA LOKS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA LOKS attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA LOKS darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA LOKS un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA LOKS var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA LOKS sadarbības partneri apstrādā SIA LOKS rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA LOKS sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA LOKS datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA LOKS ir tiesības nodot SIA LOKS sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

8. Personas datu aizsardzība

SIA LOKS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA LOKS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA LOKS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA LOKS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA LOKS likumīgās intereses.

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

SIA LOKS nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

11. Personas datu glabāšanas ilgums

SIA LOKS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA LOKS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA LOKS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA LOKS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA LOKS likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA LOKS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA LOKS birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA LOKS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā veidā;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA LOKS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA LOKS atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

SIA LOKS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot SIA LOKS mājās lapā, SIA LOKS pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz SIA LOKS biroju 67812772, rakstot uz e-pastu [email protected] vai klātienē SIA LOKS veikalā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – SIA LOKS mājaslapā, zvanot uz SIA LOKS biroju 67812772, rakstot uz e-pastu [email protected], klātienē SIA LOKS veikalā, un tādā gadījumā turpmākā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

14. Saziņa ar Klientu

SIA LOKS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA LOKS veic uz noslēgtā līguma pamata, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – SIA LOKS pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; Klienta nosaukums/vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts: rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; Klienta nosaukums/vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;
 • Kontaktpersonas – pārdevēji.

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA LOKS preču pārdošanas pakalpojumiem SIA LOKS veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu SIA LOKS komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA LOKS mājaslapā, SIA LOKS pakalpojumu pieteikšanas formā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā SIA LOKS mājaslapā;
 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
 • zvanot uz SIA LOKS biroju 67812772;
 • klātienē SIS LOKS veikalā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

SIA LOKS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA LOKS var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.


16. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu

17. Citi noteikumi

SIA LOKS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA LOKS mājaslapā.

Pielikums Nr.1

SIA LOKS Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.
Datu kategorija
Piemēri
1.
Personas identifikācijas dati
vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2.
Personas kontaktinformācija
adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3.
Klienta kontaktpersonu dati
kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
4.
Klienta dati
klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs
5.
SIA LOKS interneta lapās veiktās darbības
lietotāja numurs un parole, adrese, tel.nr, e-pasts, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā loks.lv
6.
Piegādātāja dati
piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
7.
Pakalpojuma dati
dokumenta numurs, datums, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide
8.
Sadarbības līguma dati
līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
9.
Komunikācijas dati
ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
10.
Preces pirkuma dati
preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija
11.
Pakalpojuma pirkuma dati
pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
12.
Dalītā maksājuma dati
dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
13.
Maksātspējas pārbaudes dati
statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
14.
Norēķinu dati
norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
15.
Pretenzijas dati
Pretenzijas numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
16.
Klientu aptauju dati
aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
17.
SIA LOKS interneta lapās veiktās darbības
IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
18.
Fotogrāfijas un attēli
fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
19.
Video dati
video no klientu pasākumiem
20.
Pieejas dati sistēmām
klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
21.
Piekrišanu informācija
klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

18. Tiešsaites maksājumu apstrāde

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.