Garantijas noteikumi

 1. SIA “LOKS”, (turpmāk Pārdevējs), iegādātajai precei (turpmāk- Prece) garantē Preču kvalitāti (turpmāk tekstā – Garantija). Garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preces iegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 2. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.
 3. Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.
 4. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, drošinātājiem).
 5. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:
  • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
  • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
  • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
  • Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav SIA LOKS pārstāvis;
  • Tiek konstatēts, ka bojāta Preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs;
  • Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu - šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās);
 6. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus.
 7. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana tiek nodrošināta SIA LOKS veikalā Emiļa Melngaiļa iela 5, Rīga, LV-1010.
 8. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 10 dienās, ja Serviss atrodas Latvijā vai 45 dienās, ja Garantija tiek nodrošināta Servisā ārpus Latvijas.
 9. Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.
 10. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no preču sortimenta.
 11. Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces iegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.
 12. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu.

Ja neesat atraduši atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz +371 67812772, vai rakstot [email protected] un mēs ar prieku Jums atbildēsim.