Pirkšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus par Preču pārdošanu (“Līgums”) starp SIA “LOKS” (“Pārdevējs”) un personām(“Pircējs”), kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā www.loks.lv. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt.

1.2. Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2022. gada 01. janvārī.

2. Informācija par Pārdevēju

2.1. Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces www.loks.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “LOKS”, REĢ. NR 40103050832, PVN maksātāja kods ir LV40103050832, juridiskā adrese Emiļa Melngaiļa 5, LV-1010, Rīga.

3. Preces

3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Pircējs saprot, ka Preces var atšķirties no to attēliem.

3.2. Preču iepakojums var atšķirties no attēlos redzamā.

3.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau ir samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksāto summu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.

5. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

5.1. www.loks.lv interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji: fiziskās personas un juridiskās personas.

5.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

5.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, uzņēmuma reģistrācijas numuru, piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Apstiprināt pasūtījumu”.

5.4. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).

5.5. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts interneta veikala datu bāzē.

5.6. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks rēķins ar informāciju par pirkumu.

6. Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar: apmaksas noteikumu grozījumiem un piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

6.2. Katru reizi, pasūtot Preces, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu. Aktuālais Noteikumu datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.2. punktā.

7. Kvalitatīva preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības.

7.1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 7.2. punktā norādītajā laika periodā. Tas nozīmē, ka minētajā laika periodā, pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

7.2. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu. Izmantot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām).

7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma. Paziņojums par atteikšanos no Līguma nosūtāms elektroniski uz e-pastu: [email protected].

7.4. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma paziņojumu, atgriež vai nodod Preces Pārdevējam SIA LOKS veikalā Emiļa Melngaiļa ielā 5, Rīga, LV-1010. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod vai nosūta Pārdevējam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas. 7.5. Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

7.6. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

7.7. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Atgriežot Preci ir jāatgriež arī saņemtās dāvanas.

7.8. Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno rēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāku naudas atmaksu par iegādāto Preci.

7.9. Pārdevējs pārskaita atmaksājamo summu uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu, pēc tam kad Pārdevējs ir saņēmis Preci. Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam.

8. Piegāde.

8.1. Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums. Piegādes izdevumus sedz Pircējs. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces piegādes izmaksas sedz Pārdevējs.

8.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtāmo Preču svara un pasūtījuma summas. Aktuālie piegādes izcenojumi ir atrodami sadaļā “Preču piegāde un izsniegšana“.

8.3. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

8.4. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums transporta uzņēmuma pārstāvja klātbūtnē pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums: - norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci; - sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi; - pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi; - ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams. Ja Pircējs pieņem sūtījumu un paraksta dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.

8.5. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā.

8.6. Pircējam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

8.7. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā pasūtītās Preces var saņemt bez maksas SIA LOKS veikalā.

8.8. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

8.09. Īpašumtiesības uz Preci, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam un Pircējs apmaksā pasūtījumu.

8.10. Saņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces saņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

8.11. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

8.11.1. konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstības, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;

8.11.2. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

9. Preču cena un piegādes izdevumi

9.1. Preču cenas ir tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā.

9.2. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.

10. Apmaksa

10.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:

10.1.1. skaidrā naudā vai ar bankas karti, saņemot preces;

10.1.2. ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

10.1.3. ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts Pavadzīmē.

11. Pircēja pienākumi

11.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums to atjaunot.

11.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šos noteikumus, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma ierobežot, apstādināt Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild par ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

11.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

11.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

11.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

12. Pārdevēja pienākumi

12.1. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

13. Ražotāja garantija

13.1. Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta papildus ražotāja garantija. Informācija par garantiju un piemērojamiem nosacījumiem ir norādīti ražotāja garantijā, kas iesniegta ar Precēm.

13.2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.

13.3. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.

14. Preces kvalitāte

14.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (likumiskā kvalitātes garantija). Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktā laika periodā spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti dokumentos, kas tiek izsniegti kopā ar Preci.

14.2. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats.

14.3. Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

15. Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā

15.1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

15.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt SIA LOKS veikalā vai pa e-pastu [email protected], atgriežot iespējami neatbilstošo Preci.

15.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:

15.3.1. Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;

15.3.2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

15.3.3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

15.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

15.4.1. Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst atbilstoši garantijas noteikumiem;

15.4.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies;

15.4.3. bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

15.4.4. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

15.5. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 5 (piecu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

15.6. Par garantijas apkopes jautājumiem Pircējs var interesēties pa tālruni +371 67812770 vai uzdodot jautājumus, rakstot uz e-pastu: [email protected]

15.7. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 10 līdz 30 (desmit līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 45 (četrpadsmit līdz četrdesmit piecām) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.

15.8. Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu.

16. Atbildība

16.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

16.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

16.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

16.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktajām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

16.5. Par Līguma pārkāpumu, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

17. Citi noteikumi

17.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

17.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Šo Noteikumu nosacījumi nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

17.3. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17.4. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).